ing. Luboš Rychlík
tlf. 603 437 899
Šaldova 17
352 01 Aš
IČ 72267721
č.ú. 8784940207/0100
lubosrychlik@tiscali.cz

EKOSERVIS Aš
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- autorizované odběry a rozbory vzorků s osvědčením, vydaným Českou společností pro jakost
- mapování, kontroly provozu vodních děl
- provozování vodovodů a kanalizací včetně ČOV
- provozní řády, zkušební provozy
- výkresy, návrhy, zadání, výpočty vodních děl včetně dokumentace
- kontakt s úřady, přípravy staveb
- havarijní a povodňové plány
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- vedení průběžné evidence
- příprava identifikačních listů nebezpečného odpadu
- pravidelná hlášení orgánům státní správy
- vyhledávání variant odbytu odpadů
- nakládání s obaly


ZPF
- výpočty odvodů ze ZPF
- zajišťování podkladů pro výpočty
OCHRANA OVZDUŠÍ
- souhrnná provozní evidence
- zajištění firem pro měření
- kontakt se státními orgány


IPPC, IRZ
- zajištění integrovaného povolení
- průběžná aktualizace IP
- zajištění každoročního hlášení do IPPC
- zajištění povinností pro IRZ
OSTATNÍ
- ochrana přírody
- LPF
- sledování vývoje legislativy a uplatňování změn
- …


Ekoservis Aš podporuje LK Jasan Aš LK Jasan Aš - lyžařský běžecký klub nejzápadnějšího města ČR


[CNW:Counter]